Raport bieżący nr 6/2024

Temat: Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024” United Label S.A. Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązujących emitentów akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect...

Raport bieżący nr 5/2024

Temat: Rozpoczęcie kampanii marketingowej gry „Tails of Iron 2: Whiskers of Winter” Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu 2/2022 z dnia 19 stycznia 2022 roku informuje, że w dniu 21 marca 2024 roku Spółka rozpoczyna kampanię marketingową gry „Tails of Iron 2: Whiskers...

Raport bieżący nr 4/2024

Temat: Podpisanie umowy z firmą audytorską  o badanie sprawozdań finansowych Treść raportu: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 7 marca 2024 roku Spółka podpisała umowę o przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych z firmą audytorską Grant Thornton Polska Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisaną na...

Raport bieżący nr 3/2024

Temat: Incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect Treść raportu: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w związku z pkt 14 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”, niniejszym informuje o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego określonego w § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika...

Raport bieżący nr 2/2024

Temat: Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą Treść raportu: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 12 stycznia 2024 roku wygasła umowa zawarta przez Spółkę z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu, na pełnienie przez INC S.A. funkcji Autoryzowanego Doradcy w rozumieniu Regulaminu Alternatywnego...

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2024 roku Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO Treść raportu: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”). informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2024 będą przekazywane w następujących terminach: • raport kwartalny za I kwartał...

Raport bieżący ESPI nr 1/2024

Temat: Otrzymanie zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Treść raportu:   Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 3...

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r.

Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 czerwca 2023 r. Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano...

Raport bieżący ESPI nr 5/2023

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu United Label S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r. Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 roku („ZWZ”)...

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku Treść: Zarząd Spółki United Label S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”). informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2023 będą przekazywane w następujących terminach: raport kwartalny za I kwartał 2023 r. – 12 maja 2023 r.; • raport roczny za 2022...